شرکت سهامی خاص / عام

صورتجلسه عادی سالیانه (انتخاب مدیران، بازرسین، روزنامه و تصویب تراز )
بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای…….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی …………………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای……….. به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی ………………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: کلیه اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میکنند و اقرار می نمایند که دارای سوپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷ . ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیئت مدیره و بازرسین نمیباشد.

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه …………… ناظر جلسه ……………… ناظرجلسه……………

منشی جلسه ………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل:

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاه شرکت ………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …….…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، ۱ـ انتخاب مدیران ۲ـ انتخاب بازرسین ۳ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : ۱ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ………. به شماره ملی …………………… خانم/آقای…….. به شماره ملی …………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی …………………… برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ ۲ـ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای……….. به شماره ملی ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی ………………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ۴ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه ……………..… ناظر جلسه ……………… ناظرجلسه………………

منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

امضاء بازرسین: بازرس اصلی بازرس علی البدل:

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف : ۱ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د : به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود با حق توکیل بغیر که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

 

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال
«در صورتیکه نقل و انتقال سهام وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت……………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام، مجمع موافقت و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی ……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی …………. فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ………. با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ……….. فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ……………………… ناظر جلسه : ……………………… ناظر جلسه : ……………………… منشی جلسه : ………………………

امضاء خریدار امضاء فروشنده
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. ……………
……………

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… در تاریخ …………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس …………………………………………………………………. خیابان ………………….کوچه…………………. پلاک………………… کدپستی …………….. به آدرس ……………………………………………………………. خیابان………………. کوچه……………… پلاک ……………. کدپستی………………. تغییر یافت و ماده ……………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای……………………….. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ……………………… ناظر جلسه : ……………………… ناظر جلسه : ……………………… منشی جلسه : ………………………
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… .ساعت ……………… در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ……………… ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ……………………… خیابان ……………… کوچه……………… پلاک……………… کدپستی……………… به آدرس ……………… خیابان ……………… کوچه……………… پلاک……………… کدپستی……………… تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم …………..……… احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………….……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به ……………..……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود با حق توکیل به غیر که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه ………………… ناظر جلسه…………………… ناظر جلسه ……………………. منشی جلسه…………….

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای…………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

دستورجلسه:

ب: در خصوص الحاق مواردی به موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عبارات : ” …………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

به موضوع شرکت الحاق گردید در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل میباشد :

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

**************یــــــــــا:**************

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود با حق توکیل بغیر ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ……………….. ناظر جلسه ……………….. ناظر جلسه ……………….. منشی جلسه ………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….………..………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت ………… با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………………….. به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای……………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………………….. پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………………….. منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………………….. به شماره ملی به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………….کوچه ……………….پلاک ……………….کدپستی………………. می باشد.

مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

امضاء رئیس جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء ناظر جلسه امضاء منشی جلسه

امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ………………..……….. به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ………………..……….. به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ………………..……….. به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای………………..……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد ۱۸۹ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ………………………. ریال منقسم به …………… سهم ………….. ریالی به ………………….. ریال منقسم به ………….. سهم ………………….. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ج: ماده: ………….. اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………….. (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

۱ـ رئیس جلسه ……………………. ۲ـ ناظر جلسه ……………….

۳ـ ناظر جلسه……………………… ۳ـ منشی جلسه……………….

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ ………………… ریال منقسم به ………… سهم …………………..…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

ب: ماده ………… اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………..…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

۱ـ ………………………….. ۲ـ………………………….. ۳ـ………………………….. ۴ـ…………………………..

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل ( ۱ـ پرداخت نقدی ۲ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت ۳ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت ۴ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….……ریال ( و یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… حداکثر دو مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

۱ـ رئیس جلسه…………… ۲ـ ناظر جلسه………..…… ۳ـ ناظر جلسه……….…… ۴- منشی جلسه………..……

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……….…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ………………………………………….. به مبلغ ………………….. از محل ………………………. ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ …………………………………….ریال منقسم به سهم …………………………ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ……………….اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………………. احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:
رئیس جلسه
ناظر جلسه
ناظر جلسه
منشی جلسه

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ……… در ساعت ………… مورخ ………… با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد ………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده ………… در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ……..……….. ریال منقسم به ………… سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت……….. خاتمه یافته و به آقا/خانم……………….……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

رئیس جلسه………….……….. ناظر………….……….. ناظر………….……….. منشی………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ………….. در ساعت ………….. مورخ ………….. با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ……………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده……… در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ …………………….. ریال منقسم به ……………… سهم ……………….……….. ریالی

بانام که تماماً/ ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت ……… خاتمه یافته و به آقا/خانم …………………….. احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره شرکت……………………………………..به شماره ثبت …… و شناسه ملی ………….در ساعت……. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل گردید و سرمایه تعهدی شرکت
به مبلغ ………………………… ریال طی گواهی بانکی شماره ………………….. مورخ ……………………. بانک…………………… شعبه………………. پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت ۱۰۰% پرداخت شده می باشد.

در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .

جلسه در ساعت …………. خاتمه یافت و به آقا/ خانم……………………….. وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

محل امضاء هیئت مدیره

 

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..…… و شناسه ملی ………………….. در حال تصفیه در ساعت ……….…… مورخ ……….…… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسب به انتخاب هیئت رئیسه انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………….……….. به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای……………….……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

آقایان/ خانم ها……………….……….. به شماره ملی ……………… به سمت مدیر یا مدیران برای مدت ……..…… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ……………….………..به شماره ملی …………….. به سمت ناظر/ نظار برای مدت ……..…… سال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت……..…… خاتمه یافت و به آقای……………….……….. احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت تصفیه

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ……………. در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

آقای ………………………….. به شماره ملی……………. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. و شناسه ملی …………………. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداد در اجرای ماده ۱۰۱ ق.ت

آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه

آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار

آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به………………………….. نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……………………شماره ثبت…………… مورخ……………

نام سهامدار تعداد ونوع سهام ارزش سهام شماره ملی محل امضا

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

…………… ………… ……………. …………… ……………

 

 

اطلاعات تکمیلی:

در شرکتهای سهامی ( خاص وعام ) به دلیل آنکه سرمایه شرکت وثیقه¬ی طلب طلبکاران است نقل و انتقال و خروج شخص از شرکت در آن آزادانه صورت میگیرد اما در صورت لزوم می توانند در بندهای اساسنامه شرکت این آزادی را محدود کنند

باتوجه به توضیحات فوق ، نقل و انتقال در شرکتهای سهامی ملزم به تنظیم سند رسمی نیست اما برای نقل و انتقال باید اشخاص گیرنده و واگذار کننده سهام مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند و سپس گواهی پرداخت مالیات را به همراه سایر مدارک و اصل صورتجلسات امضا شده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از طریق باجه های پستی ارسال نمایند

 

شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک…………… کدپستی……………………. تلفن……………………………

به (آدرس جدید): تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی………………………… تلفن………………… انتقال یافت در نتیجه ماده ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای …………………………………… امضاء
خانم / آقای …………………………………… امضاء
خانم / آقای …………………………………… امضاء[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال در تاریخ ………….ساعت ……. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……….…. به

۱-…………………………

۲-………………………..

۳-………………………..

۴-………………………..

۵-………………………..

تغییر یابد در نتیجه ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و… در صورتیکه از بین شرکاء باشد) با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت: ……………………………………………… ( با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ……………….

سرمایه ثبت شده: …………………………….. ریال

شناسه ملی: …………………………………

جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت ………………………………………. ( با مسئولیت محدود ) در تاريخ ………………….. ساعت ………… صبح با حضور كليه شركاء در دفتر مركزي شركت تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

نام شرکاء میزان سهم الشرکه کدملی:

۱ـ آقای ………………………… دارای ……………………….. ریال سهم الشرکه ………………………………..

۲ـ آقای ………………………… دارای ……………………….. ریال سهم الشرکه ………………………………..

۳- آقای ………………………… دارای ……………………….. ریال سهم الشرکه ………………………………..

دستورجلسه:

الف: کاهش سرمایه از طریق خروج شریک :
آقای …………………………به شماره ملی ……………………………. با دریافت مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

آقای …………………………به شماره ملی ……………………………. با دریافت مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ …………………….. ریال بمبلغ ……………………….. ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید .

لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه:

نام شرکاء میزان سهم الشرکه کدملی:

۱ـ آقای ………………………… دارای ……………………….. ریال سهم الشرکه ………………………………..

۲ـ آقای ………………………… دارای ……………………….. ریال سهم الشرکه ………………………………..

كليه شركاء به آقای ………………………… با حق توكيل به غير وكالت مي‎‏دهند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذيل دفاتر ثبت و پرداخت هزينه هاي قانوني اقدامات لازم را بعمل بياورد.

[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت……………………………. شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ……………… سرمایه ثبت شده ……………………………. ریال در تاریخ ………….. ساعت ……… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ …………………………….. به …………………………….. .ریال افزایش و ماده ………………….. اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه :

نام شرکاء میزان سهم الشرکه کدملی:

۱ـ آقای ………………………… دارای ……………………….. ریال سهم الشرکه ………………………………..

۲ـ آقای ………………………… دارای ……………………….. ریال سهم الشرکه ………………………………..

جلسه فوق در ساعت ………………. صبح همانروز خاتمه یافت.

كليه شركاء به آقای ………………………… با حق توكيل به غير وكالت مي‎‏دهند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذيل دفاتر ثبت و پرداخت هزينه هاي قانوني اقدامات لازم را بعمل بياورد.

خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت: ……………………………….. ( با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ……………………

سرمایه ثبت شده: ………………………… ریال

شناسه ملی: ………………………

جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت …………………………………. ( با مسئولیت محدود ) در تاريخ ………………… ساعت ………….. صبح با حضور كليه شركاء در دفتر مركزي شركت تشكيل و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

نام شرکاء میزان سهم الشرکه کدملی:

۱ـ آقای/خانم ………………………. دارای ………………….. ریال سهم الشرکه …………………………

۲ـ آقای/خانم ………………………. دارای ………………….. ریال سهم الشرکه …………………………

۳- آقای/خانم ………………………. دارای ………………….. ریال سهم الشرکه …………………………

دستورجلسه: افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید:

۱-خانم/ آقای ……………….. به شماره ملی: ………………………. فرزند …………………… متولد ………………………….. شماره شناسنامه …………… صادره از ……………. به نشانی: ………………………………………………………………………………………………..

با پرداخت مبلغ ……………………………………….. ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت.

در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ ……………………. ريال به …………………………… ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد.

مديرعامل شرکت اقرار به دريافت مبلغ افزايش يافته نمود.

لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه:

نام شرکاء میزان سهم الشرکه کدملی:

۱ـ آقای/خانم ………………………. دارای ………………….. ریال سهم الشرکه …………………………

۲ـ آقای/خانم ………………………. دارای ………………….. ریال سهم الشرکه …………………………

۳- آقای/خانم ………………………. دارای ………………….. ریال سهم الشرکه …………………………

۴- آقای/خانم ………………………. دارای ………………….. ریال سهم الشرکه ………………………..

كليه شركاء به ………………………………… با حق توكيل به غير وكالت مي‎‏دهند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذيل دفاتر ثبت و پرداخت هزينه هاي قانوني اقدامات لازم را بعمل بياورد.

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت…………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال در تاریخ ………… ساعت …….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر / الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

: در خصوص الحاق مواردی به موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عبارات : ” …………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

به موضوع شرکت الحاق گردید در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل میباشد :

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

**************یــــــــــا:**************

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود با حق توکیل به غیر که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. امضاء[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت…………………………………. شماره ثبت ……………………….. و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ………………………… ریال در تاریخ …………………….. ساعت …………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………

.که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد……………. شماره شناسنامه ………….. و شناسه ملی …………… آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ……………………………… احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد با حق توکیل به غیر که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء
خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه هیئت مدیره

نام شرکت……………………………………….. شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده…………………….. ریال در تاریخ ……………… ساعت ……….. جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

۱ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت نایب هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان………………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره وبازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ……………………. احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود با حق توکیل به غیر که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۴ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نام شرکت……………………………………. شماره ثبت…………………… سرمایه ثبت شده …………………………… و شناسه ملی ………………………….. ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ …………………. ساعت ………….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

باتوجه به (انقضای مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران یا خروج بعضی از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد.

۱ـ خانم / آقای ……………………………. به شماره ملی ……………. امضاء

۲ـ خانم / آقای ……………………………. به شماره ملی ……………. امضاء

۳ـ خانم / آقای ……………………………. به شماره ملی ……………. امضاء

به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ………… سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود با حق توکیل به غیر که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت ……………………………….. شماره ثبت ………………….. و شناسه ملی …………….. سرمایه ثبت شده ………………………. ریال در تاریخ …………………. ساعت ……………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم / آقای ………………………. به شماره ملی ………………………….. به آدرس………………………………………………………………………………… کدپستی : …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود با حق توکیل به غیر که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۴ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

[/vc_column_text][vc_column_text]

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت………………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال در تاریخ ………… ساعت …….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان ………………………. مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………………. به آدرس: خیابان……………………………… کوچه …………………… پلاک ………………. کدپستی : ………………………. تعیین و خانم / آقای …………………… به شماره ملی …………………………… فرزند ……………………. متولد ………….. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای ………………………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود (با حق توکیل به غیر ) که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………….. و شناسه ملی ……………………… با مسئولیت محدود به شماره ثبت ……….. مورخ …………………… ساعت …………………. با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه

آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به…………… نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/ خانم ……………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود با حق توکیل بغیر تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تنظیم سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی می باشد ، لذا مراحل گرفتن سند صلح به قرار ذیل قابل اقدام است:

۱- تنظیم دو نسخه صورتجلسه نقل و انتقال بدون درج تاریخ امضا شده توسط کلیه سهامداران
۲- مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائه صورتجلسات و در خواست صدور نامه استعلام برای اداره مالیات و اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع و تایید آخرین وضعیت شرکت

۳- ارجاع نامه به ادارات مربوطه ( قسمت دبیرخانه ثبت شرکتها و اداره مالیات )
۴- اداره مالیات ۴ درصد سهام منتقله را دریافت میکند. پرداخت مفاصا حساب و دریافت برگه نقل و انتقال از اداره مالیات ( ظرف ۱۵ روز کاری )
۵- سازمان ثبت شرکتها پاسخ نامه را ظرف حدودا ۱۰ روز کاری به آدرس محضر پست می نماید.
۶- بعد از دریافت پاسخ نامه توسط دفترخانه و تحویل مفاصا سند صلح سهام آماده است و فروشنده و خریدار باید جهت امضا و تنظیم صلح نامه به محضر مراجعه نمایند.
۷- اصل سند رسمی یا تصویر برابر با اصل شده آن به همراه اصل صورتجلسات و سایر مدارک پس از طی مراحل ثبتی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

موسسات غیرتجاری

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

شناسه ملی : ……………………………………….

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ …………….ساعت………………… باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱- خانم / آقای …………………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲- خانم / آقای…………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳- خانم / آقای ……………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستورجلسه:انتخاب اعضاي هيات مديره

انتخاب اعضاي هيات مديره مورد شورواقع و در نتيجه :

۱- خانم/آقای………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲- خانم/آقای……………………………………… به شماره ملی ……………………………….

۳- خانم/آقای…………………………………….. به شماره ملی ……………………………….

به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ……………. انتخاب گردیدند و با امضا ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

به خانم /آقای ………………………………………….(احدي ازشركا يامديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده مي شود با حق توکیل بغیركه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا شركاء واعضاي هيئت مديره:

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه هيئت مديره در مؤسسه

نام مؤسسه : …………………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………….

سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………

شناسه ملی : ……………………………………….

جلسه هیئت مدیره مؤسسه………………………………..ثبت شده به شماره ……………………. درساعت…………….. مورخ…………………….باحضوراعضاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

دستور جلسه:

تعیین سمت و حق امضاء :
آقای/ خانم………………………………………..به شماره ملی ………………………………. به سمت…………..

۲- آقای / خانم …………………………………….. به شماره ملی ………………………………. به سمت…………..

۳- آقای / خانم …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….به سمت…………..

برای مدت ………………انتخاب گردیدند و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ………………… همراه با مهر موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضا………………………… به همراه مهر شرکت معتبر میباشد .

اعضاي هيات مديره به……………….(احدي از اعضا هيئت مديره يامدير عامل يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به صورتجلسه وپرداخت حق

الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاءاعضاي هيات مديره:

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه :………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه:…………………………….

شناسه ملی : ………………………………………….

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت………..

باحضور شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-.خانم / آقای …………………………. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم / آقای ………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم / آقای …………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تغييرمحل قانوني موسسه

پس از بحث وبررسي محل قانوني مؤسسه ازتهران ……………….خيابان …………..كوچه ……………..پلاك……. كدپستي ……………… به تهران ……….خيابان …………..كوچه ………….پلاك…………كدپستي …………………………….انتقال يافت.

به ……………………….(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه)وكالت داده شد كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضا ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضا كليه شركاءحاضر درمجمع:

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه :……………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه:…………………………………………….

سرمايه ثبت شده مؤسسه:……………………………………..

شناسه ملی : …………………………………………………..

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت……..

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه

افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :

۱- خانم/آقای……………………… به شماره ملی …………………………. باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.

۲- خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………….باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.

۳- خانم/آقای……………………. به شماره ملی ………………………..باپرداخت ……………ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ……………………..ريال به………………….ريال افزايش داد.

درنتيجه سرمايه موسسه از ……………………..ريال به……………………………..ريال افزايش يافت وماده………..اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

۱-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.

به خانم / آقای ……………………(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.

امضاء شركا:

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه :……………………………………………………………………

شماره ثبت مؤسسه :………………………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………………..

شناسه ملی : ……………………………………………

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت………..

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱- خانم/آقای ……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستورجلسه: افزايش سرمايه و ورود شريك جديد

۱- ………………………… به شماره ملی ………………………… فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.

۲-………………………… به شماره ملی …………………………. فرزند …………………….متولد ……شماره شناسنامه………….. به آدرس تهران …………. خيابان ………………كوچه …………………پلاك ………………كدپستي ………………..باپرداخت مبلغ…………………ريال به صندوق مؤسسه درزمره شركاء مؤسسه درآمد.

۳- سرمايه مؤسسه از مبلغ…………………………….ريال به ………………………..ريال افزايش يافت وماده………

اساسنامه مؤسسه بشرح مذكور اصلاح ومديرعامل يا هيئت مديره اقرار به دريافت وجه افزايش سرمايه نمود.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :

۱-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای……………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

به ……………………(احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه ) وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاء ذيل ثبت اقدام نمايد.

امضاءشركاء:

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ………………………………………………..

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت……………………

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای…………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای……………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه

الف:درخصوص كاهش سرمايه مؤسسه بحث وبررسي شد

۱-خانم/آقای ………………………………… به شماره ملی ……………………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ………………….. ريال كاهش داد.

۲-خانم/آقای……………………………….به شماره ملی ………………………………. با دريافت مبلغ ………………….. ريال از صندوق مؤسسه سهم‌الشركه خود را به ………………….. ريال كاهش داد.

ب: سرمايه مؤسسه از مبلغ …………………………….. ريال به …………………………….. ريال كاهش يافت و ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

ج: به خانم/آقای ………………………………………………. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

اسامی شرکاء و ميزان سهم‌الشركه هریک پس از كاهش سرمايه بشرح ذیل میباشد :

۱ – خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

۲- خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

۳- خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

امضاء شرکا :

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : …………………………………….

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ ……………. ساعت …………………….

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای……………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

الف : دستور جلسه : كاهش سرمايه مؤسسه و خروج شريك از مؤسسه

۱- خانم/آقای……………………………… به شماره ملی ……………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

۲- خانم/آقای………………………………… به شماره ملی …………………………… بادريافت مبلغ ……………………. ريال سهم‌الشركه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج و ديگر هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه ندارد.

ب : سرمايه مؤسسه از مبلغ …………………………………….. ريال به …………………………………….. ريال كاهش يافت در نتيجه ماده ………………………… اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي‌گردد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد :

۱ – خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

۲- خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

۳- خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

ج : به خانم/آقای…………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء :

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ……………………………………………

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت………

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای…………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای…………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای……………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشركه

۱- خانم/آقای…………………………. به شماره ملی ………………………. كه داراي ……………………………. ريال سهم‌الشركه مي‌باشد مجمع موافقت نمود كه بموجب سند صلح به شماره …………………… مورخ ……………….. صادره از دفتر اسناد رسمی ………………………. مبلغ سهم‌الشركه مذكور بهخانم/آقای ………………………………… به شماره ملی …………………… فرزند ……………………….. متولد ………….. شماره شناسنامه ……………………… به آدرس تهران ……………………………….. خيابان ………………… كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ……………………………….. واگذار و از مؤسسه خارج و ديگر داراي هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه نمي‌باشد.

( و يا)

مجمع موافقت نمود

خانم/آقای……………………. به شماره ملی …………………… مبلغ …………………. ريال از سهم‌الشركه خود را به خانم/آقای………………………….. به شماره ملی …………………………. فرزند …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ………………… به آدرس تهران …………

خيابان ………………… كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ……………………………….. واگذار و سهم‌الشركه خود از ………………………….. ريال به ……………… ريال كاهش داد.

اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد :

۱ – خانم/آقای ……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

۲- خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

۳- خانم/آقای……………………………………..داراي مبلغ…………………………..ريال سهم الشركه

به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء و خريدار و فروشنده سهم‌الشركه:

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : …………………………………………..

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت………

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای………………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای………………………………….داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص (تغير موضوع مؤسسه يا الحاق مواردي به موضوع مؤسسه)

در خصوص الحاق مواردی به موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عبارات : ” …………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

به موضوع شرکت الحاق گردید در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل میباشد :

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

**************یــــــــــا:**************

موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت:

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت موسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ……………………………………

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت…….

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای……………………………..داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اصلاح يا (تغيير) ماده …………………… اساسنامه

با توجه به ماده ……………………… اساسنامه و اشكالات بوجود آمده ماده مذكور بشرح ذيل تغيير يا اصلاح مي‌شود ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

به آقای / خانم ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء :

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : …………………………………………….

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت……….. باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای……………………………………… داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : تأسيس شعبه در شهرستان ……………………………

موضوع : تاسيس شعبه درشهرستان ……….. مورد بحث و بررسي واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصويب واقع شد.

خانم/آقای………………………….. به شماره ملی ………………… فرزند …………………… متولد ………………….. شماره شناسنامه ……………………..

بعنوان مدير شعبه تعيين و آدرس شعبه عبارتست از ………………….. خيابان …………….كوچه ……………….. پلاك ………………. كدپستي ………………………………..

به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده

مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء كليه شركاء:

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

نام مؤسسه:…………………………………………………………..

شماره ثبت مؤسسه : ……………………………………………..

سرمايه ثبت شده مؤسسه :………………………………………

شناسه ملی : ……………………………………….

جلسه مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه……………………..ثبت شده به شماره ………………………مورخ …………….ساعت…………….

باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.

۱-خانم/آقای…………………………………….. داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۲-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

۳-خانم/آقای………………………………………داراي مبلغ………………………………………..ريال سهم الشركه

دستور جلسه : اتخاذ تصميم در خصوص انحلال مؤسسه

۱ – انحلال مؤسسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت والنهايه مؤسسه بعلت …………………………………. منحل اعلام مي‌گردد و خانم / آقای …………………………. به شماره ملی ……………………….. به سمت مدير تصفيه مؤسسه انتخاب گرديد.

۲ – آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه تهران ……………… خيابان ……………………….. كوچه …………… پلاك ………………….. كدپستي ……………………………………. تعيين گرديد.

۳ – مدير تصفيه با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام و همچنين اقرار به دريافت دفاتر و اسناد و مدارك و اموال مؤسسه نمود.

به خانم/آقای ………………………………….. (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء كليه شركاء:

 

اطلاعات تکمیلی

در شرکتهای سهامی ( خاص وعام ) به دلیل آنکه سرمایه شرکت وثیقه¬ی طلب طلبکاران است نقل و انتقال و خروج شخص از شرکت در آن آزادانه صورت میگیرد اما در صورت لزوم می توانند در بندهای اساسنامه شرکت این آزادی را محدود کنند

باتوجه به توضیحات فوق ، نقل و انتقال در شرکتهای سهامی ملزم به تنظیم سند رسمی نیست اما برای نقل و انتقال باید اشخاص گیرنده و واگذار کننده سهام مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند و سپس گواهی پرداخت مالیات را به همراه سایر مدارک و اصل صورتجلسات امضا شده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از طریق باجه های پستی ارسال نمایند

 

جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تنظیم سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی می باشد ، لذا مراحل گرفتن سند صلح به قرار ذیل قابل اقدام است:

۱- تنظیم دو نسخه صورتجلسه نقل و انتقال بدون درج تاریخ امضا شده توسط کلیه سهامداران
۲- مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائه صورتجلسات و در خواست صدور نامه استعلام برای اداره مالیات و اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع و تایید آخرین وضعیت شرکت

۳- ارجاع نامه به ادارات مربوطه ( قسمت دبیرخانه ثبت شرکتها و اداره مالیات )
۴- اداره مالیات ۴ درصد سهام منتقله را دریافت میکند. پرداخت مفاصا حساب و دریافت برگه نقل و انتقال از اداره مالیات ( ظرف ۱۵ روز کاری )
۵- سازمان ثبت شرکتها پاسخ نامه را ظرف حدودا ۱۰ روز کاری به آدرس محضر پست می نماید.
۶- بعد از دریافت پاسخ نامه توسط دفترخانه و تحویل مفاصا سند صلح سهام آماده است و فروشنده و خریدار باید جهت امضا و تنظیم صلح نامه به محضر مراجعه نمایند.
۷- اصل سند رسمی یا تصویر برابر با اصل شده آن به همراه اصل صورتجلسات و سایر مدارک پس از طی مراحل ثبتی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

مدیر تصفیه کیست و چه وظایفی دارد؟

شخصی حقیقی است که توسط اعضا شرکت  از بین مدیر / مدیران شرکت و یا اشخاص دیگری از داخل یا خارج از شرکت تعیین میگردد.

هرگاه اشخاص شرکت در انتخاب مدیرتصفیه به اتفاق نظر نرسیدند امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است،مگر آنکه شرکای ضامن،اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین کنند.(ماده ۲۰۳ ق.ت)شرکای ضامن باید به اتفاق،مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب کنند و هرگاه اتفاق نظر پیدا نکنند مرجع قضایی،اشخاصی را برای امر تصفیه معین خواهد کرد.

ماده ۲۰۵ قانون تجارت مقرر کرده است:”در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند،اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد،ثبت و اعلان گردد”.بر عکس،هر گاه امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند،چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند،ثبت و آگهی اسامی آنان ضروری نیست.به همین دلیل،قانون گذار این امر را مقرر نکرده است و معلوم نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله کنند،شرکت در قبال آن ها مسئول نخواهد بود.

 • وظایف مدیر تصفیه:
 • خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت
 • نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت دیون آن و احیاناَ اداره بهره برداری از شرکت
 • رعایت مصلحت شرکت و شرکا در انجام وظایف
 • پرداخت بدهی های شرکت
 • برای پرداخت دیون آتی شرکت،یعنی دیونی که هنوز موعد آن ها نرسیده مبالغی را نگهداری کند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت میان شرکا تقسیم کند.

 

پس از پایان ثبت انحلال می بایست نسبت به پرداخت حقوق شرکتهایی که در طول فعالیت شرکت در حال انحلال، از آن طلبکار میباشند اقدام گردد و سپس تمامی اموال و دارایی های شرکت بین شرکا تقسیم خواهد شد و پس از آن تاریخ، طلبکاران شرکت دگیر حقی نسبت به شرکت ندارند و در صورت باقی ماندن طلبی از آنها، باید از شرکا سابق مطالبه نمایند و طلبکاران شرکت نیز بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال از تعرض مصون می باشند .

نکته: هرگاه میزان دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد هر شخص از مسئولان پرداخت بدهی های شرکت  به میزان سهمی که دارد مسئول پرداخت آن اموال می باشد .

شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت آورده اند،حق مطالبه عین اموال را ندارند،بلکه به نسبت میزان آورده خود،نسبت به اموال مورد بحث دارای حق مالکیت خواهند شد.مع ذلک،شرکا می توانند حین تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت،توافق کنند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به دیگر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها باز گردد.چنین توافقی،از نظر اعتبار،تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهد بود.

نکته: هر گاه دارایی شرکت پس از پرداخت تمام بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها،به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده انجام خواهد گرفت و در نتیجه،شریکی که آورده اش فقط از کار او تشکیل می شود،حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.مع ذلک،ممکن است که دارایی قابل تقسیم،چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقل سلیم حکم می کند که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارت فنی تر،ارزش افزوده میان همه شرکا تقسیم شود.البته،قانون تجارت معین نمی کند که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم خواهد شد؛اما منطقی این است که این زیاده،میان کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند –به نسبت سودی که به آن ها تعلق می گرفته است-تقسیم شود؛چون این زیاده،در واقع همان ماهیت منفعت را دارد.

طبق مواد ۲۰۲ و بعد قانون تجارت دو طریق برای تصفیه اموال شرکت وجود دارد :

 • قراردادی و دوستانه که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند که در ماده ۲۱۸ قانون تجارت مقرر گردیده است و شرکا نمیتوانند از بقیه مقررات آمره مواد ۲۰۷ ، ۲۱۰ ، ۲۱۵ ، ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ چشم پوشی کنند.
 • تصفیه قانونی که در صورت عدم پیش بینی اساسنامه در امر تصفیه انجام میگردد که بر آن اساس طبق مواد ۲۰۲ تا ۲۱۷ قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام میپذیرد .

در این مواد اموری که به تصفیه شرکت و به بقای شخصیت حقوقی شرکت در مدت زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه می انجامد لحاظ گردیده است.

در قانون تجارت ایران مشخص نمیشود که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه است اما طبق ماده ۲۰۲ ق.ت اینگونه به نظر میرسد که به محض انحلال شرکت ، تصفیه آن باید آغاز گردد همچنین مقرر نگردیده است که انجام یافتن امر تصفیه تا چه مدت به طول می انجامد لذا ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند.

از تاریخ مذکور انجام معاملات شرکت محدود میگردد و فعالیت شرکت محدود به انجام امور مربوط به تصفیه میباشد.

در نتیجه مدیر تصفیه موظف است در حال تصفیه بودن شرکت را به اطلاع اشخاص ثالث برساند اما قانون تجارت معین نمی کند که در صورت عدم اطلاع به اشخاص ثالث اثر معاملات با اشخاص ثالث چه خواهد بود.

نکته: مدیر تصفیه می تواند از طرف شرکت،شخص دیگری را وکیل در تعقیب و جوابگویی کند.

وضعیت شرکت پس از انحلال:

 • به موجب احقاق حق اشخاص ثالث در مورد شرکت در حال انحلال، شرکت نام و اقامتش را حفظ میکند و در این صورت شرکت نیز میتواند حقوق خود را از اشخاصی که به آن بدهکار هستند مطالیه نماید همچنین حفظ اقامتگاه شرکت صلاحیت دادگاه را نیز معین میکند.
 • تا مشخص شدن وضعیت طلبکاران شرکت دارایی شرکت باقی میماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.
 • طبق ماده ۲۰۸ قانون تجارت شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه بر عهده بگیرد.
 • هرگاه انحلال شرکت نتیجه ورشکستی نبود اما قادر به پرداخت دیون خود نباشد طلبکاران میتوانند اقدام به صدور حکم ورشکستگی نمایند که به آنها این امکان را میدهد که معاملاتی که شرکت در دوران مشکوک انجام داده است باطل اعلام کنند.
 • چون شخصیت حقوقی شرکت فقط برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری است و نه قادر است فعالیت جدیدی را شروع کند،اما آیا اگر انحلال شرکت به اراده جمیع شرکا بوده باشد،همه شرکا می توانند تغییر عقیده داده،مشروط بر اینکه اراده شرکا قبل از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد.این راه حل در حقوق ما نیز قابل قبول به نظر می رسد؛چه شرکت در حال تصفیه شرکتی است که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نیست،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.

 

در صورتی که شرکتی بنا به هر دلیلی در سال مالی گذشته فعالیتی نداشته باشد می بایست این عدم فعالیت را به دارایی اعلام نماید. که در این خصوص می بایست تشکیل پرونده دارایی نمود

مهلت قانونی اعلام عدم فعالیت در ۴ ماه اول سال مالی بعد می باشد که اگر خارج از مهلت مذکور انجام شود شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

در این خصوص شرکت ملزم به پلمپ دفاتر مالی و تسلیم اظهارنامه عدم فعالیت در مهلت اعلام شده می باشد .

بدیهی است که برای هر سال می بایست عدم فعالیت شرکت را اعلام نمود.

نکته ۱: هرشرکت تا پایان سال مالی درج شده در اساسنامه خود موظف به پلمپ دفاتر قانونی شرکت از طریق سامانه ثبت شرکتها میباشد.

نکته ۲: برای مثال عدم فعالیت سال ۸۹ ( اول فروردین تا آخر اسفند ۸۹) تا ۳۱ تیر ماه ۹۰ و با تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت شرکت صورت می پذیرد .

 

در صورتی که شرکتی بنا به هر دلیلی در سال مالی گذشته فعالیتی نداشته باشد می بایست این عدم فعالیت را به دارایی اعلام نماید. که در این خصوص می بایست تشکیل پرونده دارایی نمود

مهلت قانونی اعلام عدم فعالیت در ۴ ماه اول سال مالی بعد می باشد که اگر خارج از مهلت مذکور انجام شود شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

در این خصوص شرکت ملزم به پلمپ دفاتر مالی و تسلیم اظهارنامه عدم فعالیت در مهلت اعلام شده می باشد .

بدیهی است که برای هر سال می بایست عدم فعالیت شرکت را اعلام نمود.

نکته ۱: هرشرکت تا پایان سال مالی درج شده در اساسنامه خود موظف به پلمپ دفاتر قانونی شرکت از طریق سامانه ثبت شرکتها میباشد.

نکته ۲: برای مثال عدم فعالیت سال ۸۹ ( اول فروردین تا آخر اسفند ۸۹) تا ۳۱ تیر ماه ۹۰ و با تسلیم دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت شرکت صورت می پذیرد .

شعبه و نمایندگی شرکت خارجی

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

 ۱- ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي.

۲- انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

۳- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .

۴- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

۵- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.

۶- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.

۷- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي  كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ،  بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .

 

ماده واحده – شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره – آئین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 • آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي                                       (مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۸)

  ماده ۱- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود،  شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه  و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

 ۱- ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي.

۲- انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.

۳- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .

۴- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.

۵- افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.

۶- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.

۷- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي  كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ،  بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .

 ماده ۲-  شعبه شركت خارجي ،‌ واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ،  انجام مي دهد.  فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.

ماده ۳- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.

۱- اساسنامه  شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

۲- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.

۳- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع  و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

ماده ۴-  نماينده شركت خارجي ،  شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف  شركت طرف نمايندگي  را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد،  مسئوليت خواهد داشت.

ماده ۵- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه  درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:

۱- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (۴)  اين آيين نامه .

۲- مدارك شناسايي شخص متقاضي‌: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ،  اساسنامه شركت و آگهي  تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.

۳- ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.

۴- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ،  آگهي تاسيس و آخرين  تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.

۵- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و  ضرورت اخذ نمايندگي.

۶- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي

۷- معرفي وزارتخانه ذيربط.

 ماده ۶- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ،  نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.

تبصره –  شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود،  ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه  آن اقدام نمايند.

ماده ۷- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.

ماده ۸- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آيين نامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط  ارسال دارند.  حسابرسي مذكور تا زماني كه آيين نامه  اجرايي تبصره ۴  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان  حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲ – اعلام نشده است،  توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي  مورد قبول دستگاه ذيربط كه شركاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي باشند،  انجام مي گيرد.

ماده ۹- اداره امور شعبه يا نمايندگي  ثبت شده طبق اين آيين نامه ، بايد توسط يك يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.

ماده ۱۰- به منظور برخورداري شركتهاي خارجي از مزاياي اين آيين نامه و استمرار فعاليت آنها  شركتهاي خارجي كه تاقبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ،  در ايران ، از طريق شعبه يا نمايندگي خود فعاليت مي كرده اند مكلفند،  اطلاعات و مدارك موضوع مواد ۳ و۵ اين آيين نامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آيين نامه تطبيق دهند.

 • در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

۲-درخواست کتبی شرکت مادر

۳-اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

۴-گزارش توجیهی مدیرشعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

 • اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
 • تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران
 • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
 • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور شعبه

۵-  ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به لغو مجوز و انحلال شعبه و براساس تشریفات قانونی اقدام نماید . (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

         ۶-تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده   باشد.

        ۷-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

۸- آخرین گزارش مالی تائید شده

در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

۲- درخواست کتبی شرکت مادر

 • اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
 • گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:
 • اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت
 • تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران
 • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده
 • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
 • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی
 • ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)
 • تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.

۷ – چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

۸-گزارش فعالیت نمایندگی

۹- آخرین گزارش مالی تائید شده

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی  به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

تذکر : حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی (مصوب ۱۳۷۲) اعلام نشده است، باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تائید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام گیرد.