مجازات قاچاق کالا و ارز

پس از بررسی مصادیق جرم قاچاق کالا و ارز، نوبت به بررسی مجازات قاچاق کالا و ارز که در قانون جدید قاچاق تعیین شده است می رسد. با توجه به اینکه مجازات جرم قاچاق کالا و ارز، در بحث جرایم اقتصادی می گنجد و به نوعی جنبه اقدام علیه امنیت ملی کشور محسوب می شود، تعیین مجازات در این گونه جرایم اهمیت ویژه ای می یابد. در بعضی موارد، امکان معافیت از مجازات قاچاق کالا و ارز برای مرتکب وجود دارد که قانون نسبت به این موضوع اظهار نظر نموده است. مجازات اعدام برای پولشویی و قاچاق ارز، در بعضی موارد، بیانگر اهمیت این جرم است. تعدادی مجازات قاچاق کالا و ارز به عنوان مجازات اصلی و تعدادی مجازات نیز به عنوان مجازات تکمیلی و مجازات های جایگزین حبس نیز تعیین شده است. موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان، با دسته بندی مجازات قاچاق کالا و ارز، در قالب مقاله ای مطالب مرتبط را گردآوری نموده و در وب سایت رسمی موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان منتشر خواهد نمود.

سوالات درباره مجازات قاچاق کالا و ارز

 • آیا مجازات قاچاق کالا و ارز قابل تبدیل و قابل تعلیق اجرای مجازات هستند؟ مجازات های جایگزین حبس برای جرم قاچاق کالا و ارز تعیین می شود؟
 • مجازات جرم قاچاق کالا و ارز برای اشخاص حقیقی چه تفاوتی با مجازات اشخاص حقوقی داررد؟
 • مجازات جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته با مجازات قاچاق عادی چه تفاوت هایی دارد؟
 • جزای نقدی و مجازات های جایگزین قاچاق کالا و ارز چگونه تعیین می شود؟
 • مصادره اموال قاچاقچی در چه صورتی قابل رفع می باشد؟

حبس به عنوان مجازات قاچاق کالا و ارز

در مواردی مجازات قاچاق کالا و ارز، تحمل زندان تعیین شده است که به مهم ترین انها اشاره خواهیم کرد. البته مجازات قاچاق کالا و ارز که به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مجازات های حبس بیشتری در پی خواهد داشت

 • اگر ارزش ریالی کالای قاچاق در هر یک از صورت های قاچاق کالا و ارز، از صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد، مرتکب قاچاق کالا و ارز، علاوه بر ۵ تا ۷ برابر جزای نقدی، با مجازات تحمل زندان بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
 • اگر ارزش کالا و ارز قاچاق، بیش از یک میلیارد ریال بر آورد شود، مجازات زندانی که برای مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز، تعیین می شود، ۲ تا ۵ سال حبس و ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالا و ارز مکشوفه، مجازات نقدی هم پرداخت خواهد نمود.
 • در صورتی که ارزش تجاری مشروبات الکلی توسط گمرک، تا صد میلیون ریال تعیین شود، مرتکب قاچاق مشروبات الکلی، علاوه بر جزای نقدی مقرر، به تحمل حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم می شود. درباره بقیه موارد هم طبق مقررات فوق عمل می شود.

جزای نقدی و جریمه به عنوان مجازات قاچاق کالا و ارز

 • مجازات جریمه نقدی برای قاچاق کالای مجاز: مجازات ورود و خروج کالای مجاز، قاچاقچی را با محکومیت به پرداخت یک تا سه برابر ارزش کالا، جریمه نقدی مواجه خواهد نمود. در این حالت کالای قاچاق نیز مصادره خواهد شد.
 • مجازات جریمه نقدی برای قاچاق کالای مجاز مشروط: در این حالت نیز علاوه بر ضبط اموال قاچاق شده، یک تا سه برابر جریمه نقدی باید پرداخت شود.
 • مجازات جریمه نقدی برای قاچاق کالای یارانه ای: معادل ۲ تا ۴ برابر ارزش کالای یارانه ای به عنوان جریمه نقدی قاچاق این کالاها علاوه بر ضبط کالا به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را به دنبال دارد.
 • مجازات جریمه نقدی برای قاچاق ارز: برای قاچاق ارز ورودی، ۱ تا ۲ برابر ارزش ارز قاچاق شده و جریمه نقدی ارز خروجی قاچاق، ۲ تا ۴ برابر ارزش ریالی و برای فروش و حواله ارزی قاچاق، ۲ برابر بهای ریالی ارز، علاوه بر مصادره ارز، به عنوان جریمه نقدی وصول خواهد شد.
 • تصدی گری عرضه و فروش کالای قاچاق و ارز قاچاق، منع قانونی دارد و مرتکب جرم عرضه و فروش کالا و ارز قاچاق، به حداقل مجازات های مقرر در هر بند محکوم خواهد شد.
 • نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق و ارز قاچاق، توسط واحد های صنفی و یا صرافی ها تخلف محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مصادره اموال حاصل از قاچاق کالا و ارز، برای بار اول به جزای نقدی دو برابر ارزش کالا و ارز، بار دوم، ۴ برابر و دفعه سوم، به پرداخت ۶ برابر جریمه نقدی، نصب اعلامیه بر سر در محل کسب و تعطیلی واحد صنفی برای ۶ ماه محکوم خواهد شد.

 مصادره اموال به عنوان مجازات قاچاق کالا و ارز

مصادره و ضبط تمامی اموالی که مورد قاچاق قرار می گیرند، قطعی و حتمی است. ضبط اموال فقط به عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و مجازات محسوب نمی شود. اما گاهی مکان و یا وسیله نقلیه که برای ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز مورد استفاده قرار گرفته است، به عنوان مجازات مرتکب و یا معاون جرم قاچاق کالا و ارز، به نفع سازمان دارای اجازه از سوی ولی فقیه مصادره خواهد شد. موارد مصادره وسیله نقلیه و یا ملک محل نگهداری کالا و ارز قاچاق به شرح زیر است:

مصادره وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالا و ارز

 • وسیله نقلیه سواری و سبک زمینی که از آن به عنوان وسیله حمل کالا و ارز قاچاق استفاده شده باشد، در صورتی که ارزش کالای قاچاق و ارز کشف شده، معادل صد میلیون ریال و بیشتر باشد، مصادره خواهد شد.
 • وسیله نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی مصادره می شود که ارزش کالا و ارز قاچاق سیصد میلیون ریال و بیشتر باشد.
 • وسیله نقلیه نیمه سنگین دریایی و هوایی با ارزش محموله کالای قاچاق بیش از نهصد میلیون ریال.
 • وسیله نقلیه سنگین زمینی، با ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال.
 • وسیله نقلیه سنگین هوایی و دریایی با بیش از سه میلیارد ریال ارزش کالا و ارز قاچاق.

در غیر از موارد فوق، وسیله نقلیه فقط توقیف می شود. اگر ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی و عدم پرداخت جریمه توسط مرتکب، وسیله نقلیه فروخته می شود و پس از کسر جریمه، بقیه مبلغ به مالک مسترد می شود. در هر مرحله از رسیدگی که وسیله نقلیه مشمول مصادره نباشد، می توان با وثیقه گذاردن معادل حداکثر جزای نقدی حسب مورد، از وسیله نقلیه رفع توقیف نمود. در هر کدام از موارد فوق، اگر با وسیله نقلیه، ۳ بار قاچاق انجام شده باشد و ارزش کالا هم در مجموع معادل و یا بیش از مبالغ مذکور باشد، وسیله نقلیه در هر صورت مصادره می شود.

نکته: مصادیق وسیله نقلیه از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و توسط هییت دولت تصویب می شود.

 • اگر وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مالک باشد، مجازات قاچاق کالا و ارز مشمول مصادره وسیله نقلیه نمی شود. اما معادل ارزش وسیله نقلیه به عنوان مجازات قاچاق کالا و ارز، به جریمه قاچاقچی اضافه می شود. اما اگر اثبات شود که وسیله نقلیه با علم و اطلاع مالک و اجازه وی برای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته است وسیله نقلیه ضبط می شود.
 • وسیله نقلیه مجهول المالک و یا فاقد مالک، که به قاچاق کالا و ارز اختصاص داده شده است و یا مالک آن متواری شده باشد، به نفع نهاد دارای اجازه از سوی ولی فقیه مصادره شده و تحویل نهاد مذکور می شود و یا با اجازه نهاد مورد اشاره، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فروخته می شود.
 • مجازات جرم قاچاق کالا و ارز که ارزش ریالی آن کمتر از ده میلیون ریال در زمان کشف ارزیابی شود، مصادره کالا و یا ارز است. این موضوع طی صورتجلسه ای انجام می شود و تصمیم مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ صورتمجلس، قابل اعتراض در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف می باشد. در صورت تکرار این جرم برای سه بار و بیشتر، مرتکب علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق به جریمه های مقرر نیز محکوم می شود.

مصادره ملک محل نگهداری کالا و ارز قاچاق

 • محل نگهداری کالای قاچاق ممنوعه که از سوی مالک برای این امر اختصاص یافته باشد، پس از مصادره در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار می گیرد و یا اینکه با اجازه ستاد، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود. اما اگر بدون اجازه مالک، اجناس و ارز قاچاق در آن نگهداری می شد، ملک توقیف و پلمپ شده و در صورت صدور حکم قطعی و ابلاغ و عدم پرداخت جریمه نقدی ظرف دو ماه، ملک به مزایده گذاشته خواهد شد تا جریمه وصول شود. در طول رسیدگی امکان رفع توقیف و پلمپ از محل بدون اطلاع مالک با تودیع وثیقه معادل بالاترین مبلغ جریمه نقدی وجود دارد.

دفتر موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان به عنوان بهترین وکلا و مشاور درباره موضوعات قاچاق کالا و ارز و دفاع در پرونده های قاچاق کالا و ارز، امکان ارایه مشاوره حقوقی به عزیزان را دارد.