شعب دیوان عالی مستقر در قم

شعب دیوان عالی مستقر در قم

شعب دیوان عالی مستقر در قم   اخیرا برخی از شعب دیوان عالی کشور به شهر قم منتقل شده اند. شعب ٢٣ و ٢۶ و ٢٧ و ٣١ و ٣٣ و ٣٩ و ۵٢ دیوان عالی کشور در شهر قم مستقر هستند. نشانی  شعب دیوان عالی مستقر در قم؛ میدان آزادگان بلوار میر عابدینی جنب […]