قوانین و روند تغییر نام چگونه است؟

ه دلایل گوناگون ممکن است فردی از نام خود رضایت نداشته باشد و بخواهد آن را تغییر دهد. قانون ثبت احوال شرایطی را برای تغییر نام مشخص کرده است.

قوانین حقوقی تغییر نام

یکی از معضلاتی که شاید گروه‌های زیادی با آن روبه رو هستند ماجرای تغییر نامشان است. بسیاری از نام خود رضایت ندارند. بسیاری نامشان را متفاوت با شخصیت خود می‌دانند. در ادامه درباره قوانین حقوقی تغییر نام اشاراتی داریم. با توجه به ماده ی ۲۰ قانون ثبت احوال نام های با شرایط زیر ممنوعیت ثبتی […]