از حق خروج از کشور برای زنان چه می‌دانید؟

یکی از دغدغه‌های بزرگ زنان این روزها به خروجشان از کشور بدون اذن همسرشان اختصاص دارد. در ادامه به قانون گذرنامه ایران و ماجرای حق خروج از کشور برای زنان اشاره می‌کنیم. حق خروج از کشور برای زنان بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایران، زن شوهردار حتی با سن کمتر از ۱۸ سال، تنها […]