مجازات رشوه

مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن

رشوه گرفتن٬ رشوه دادن٬ باورمان بشود یا نشود این روزها مقوله ارتشا بسیار در جامعه دیده می‌شود. اما شاید بسیاری از ما ندانیم که این رشوه دادن‌ها از منظر قانونی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد. رشوه دادن٬ یک تخلف اداری است اهمیت سلامت نظام اداری و نظارت بر حسن کارکرد آن موجب شد تا موضوع […]