سند رسمی چه مزایای قانونی برای طرفین دارد؟

سند رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای وجاهت قانونی بیشتری است. مزایای این سند را بخوانید.

چند نکته مهم در نوشتن قراردادهای اجاره

اغلب ما در کار یا زندگی شخصیمان درگیر قراردادهای اجاره شده‌ایم که معمول‌ترین آن در اجاره‌ی ملک برای سکونت مسکونی یا تجاری است. قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون خاص ناظر و حاکم بر قرارداد اجاره هستند اما به نظر می‌رسد عدم آگاهی کافی عموم مردم […]