مجازات سوگند دروغ در قانون

یکی از مخاطبان پرسیده است که اگر در دادگاه سوگند دروغ یاد کند و دادگاه متوجه دروغ او شود٬ مجازات او در قانون چیست؟ پاسخ موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان: در ماده ۶۴۹ و ۶۵۰ این قانون آمده است: ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ […]