مجازات مشروب

مجازات حقوقی ارتکاب جرم در حالت مستی

یکی از مخاطبان پرسیده است که وقوع جرم در حالت مستی چه مجازاتی دارد؟ پاسخ ما: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این […]