نفقه

مجازات کسی که نفقه پرداخت نمی‌کند!

سوال مخاطب: همسرم مدتی است که نفقه پرداخت نمی‌کند. وقتی به او می‌گویم باید بخشی از هزینه‌های روزمره خانه را او هم پرداخت کند طفره می‌رود. باید چه کنم؟ پاسخ ما طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مرد در صورت عادت زن به داشتن خادم (خدمتکار) یا احتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء باید برای […]