ضوابط قانون کار ایران در خصوص کودکان و نوجوانان مشغول به کار

به کار گیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است و این موضوع در قانون کار ایران آمده است. با ضوابط کودکان و نوجوانان کار آشنا شوید.