اگر كسي محكوم شناخته شده باشد و برايش حبس بريده شده باشد ولي با زدن اعتراض حبسش بخشيده شده باشد و تبديل به جريمه نقدي شده باشد .آيا مي تواند عدم سوء پيشينه بگيرد؟