ویدیو سنتر

محلی برای یادگیری سریع آگاهی‌های عمومی حقوقی درباره چک، وکالت و...


همه چیز درباره چک، انواع چک، چک برگشتی و تضامینآثار صدور چک برگشتی در قانون جدیدرفع سوء اثر از چک برگشتیتفاوت قانون قدیم و قانون جدید چک