شخصی سه خودرو به من داد و از من خواست تا آنها را بفروشم. من نیز در قبال دادن سفته و هشتاد و چهار میلیون تومن این ماشین ها را گرفته و فروختم به دلیل اینکه خودرو اروندی بودند و سند بنام شخص دیگری بود من با دوستم قولنامه نبستم و این ماشین ها را به صورت قولنامه ای فروختم و پس از فروختن صاحب سند اصلی آمده و به خریداران جدید وکالت داد.
حالا شخص امده و می گوید که من بدون وی ماشین ها را فروختم در صورتیکه پیام های وی بر اینکه راضی بوده و از من خواسته بفروشم موجود است و همچنین اعتراف کرده که پول و سفته به او دادم.
ایا چون بین من و او قولنامه ای نبوده میتواند ادعا کند که من فروش مال غیر انجام دادم و یا چون من قولنامه ها را امضا کردم. با اینکه سندی یا وکالتی بنام وی نبوده؟ فقط من در دادگاه اعلام کرده که من ماشین ها را از او گرفتم و شفاهی توافق کردیم پول و سفته به وی دادم و پیام های ایشان نیز پرینت گرفتم .