رتبه انفورماتيك، نمره يا درجهاي به معناي تأييد صلاحيت شركتهايي است كه در حوزه IT فعاليت دارند. هر شركت انفورماتيك به منظور انجام فعاليت رسمي خود ميبايست از سامانه «ساجات» رتبه انفورماتيك دريافت كند. اين رتبهبندي در يك درجهبندي ۱ تا  ۷ درجهاي قرار دارد و هرچه اين عدد به ۱ نزديكتر باشد به معناي بالاتر بودن سطح كيفي آن شركت است. رتبه ۱ بالاترين سطح و رتبه ۷ پايينترين سطح اين درجهبندي قرار دارد. بنابراين اخذ رتبه انفورماتيك به معناي دريافت نمره يا رتبهاي است كه شركت مزبور از ساجات دريافت ميكند و نشاندهنده چگونگي سطح كيفي آن شركت است.

ساجات چيست؟

 سامانه «ساجات» به معناي سامانه «جامع هوشمند تشخيص صلاحيت عوامل فني و اجرايي» است و «ساجات» مخفف كلمه «سامانه تشخيص صلاحيت شركتها» و هدف اصلي اين سامانه رتبهبندي شركتهاست. اين سامانه در ابتدا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در سال ۱۳۸۸ بنا شد و تحت نظارت راهبردي و معاونت رياست جمهوري كشور قرار دارد.

 هر شركت اعم از پيمانكاري يا مشاوره، ساخت يا طراحي به هنگام فعاليت رسمي خود ميبايست از سامانه «ساجات» گواهينامه رتبه و رشته دريافت نمايد. بنابراين شركتها موظف به اخذ رتبه انفورماتيك از اين سامانه هستند.  مثلاً شركت پيمانكاري ميبايست در اين سامانه ثبت نام كرده و گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كند. شركتهاي مشاوره ميبايست گواهينامه صلاحيت مشاوران دريافت كنند.

 شركتهايي كه در حوزه IT ( كامپيوتر و فناوري اطلاعات) فعاليت دارند عبارتند از: آب و ابنيه، ايده پرداز، برنامهنويسي و توسعه نرمافزار، شبکه، سخت افزار، خدمات کامپیوتری، برنامهنويسي حسابداري، تجارت الكترونيك، راهسازي، طراحي و توسعه وب سايتهاي اختصاصي و عملياتي، مشاوره و

مؤلفه‌هاي مؤثر بر اخذ رتبه انفورماتيك

مؤلفههاي مؤثر بر اخذ رتبه انفورماتيك

هنگامي كه شركتي اقدام به اخذ رتبه انفورماتيك ميكند، اوليه رتبهاي كه دريافت مي كند عدد ۷ يا ۵ است. اين به معناي آن است كه آن شركت ابتداييترين و لازمترين استانداردهاي اوليه را دارا ميباشد. پس از آن عوامل ديگري بر اخذ رتبههاي بالاتر(از عدد ۵ به سمت عدد۱) مؤثرند كه به شرح زير بيان ميشوند:

 • نوع قرارداد (مبالغ بالاتر قرارداد ثبتشده)
 • سابقه بيمه بالاتر مهندسان امتيازآور
 • سطح درآمد پرسنل (پرداخت حقوق و دستمزد بيشتر)
 • تحصيلات مرتبط اعضاي هيأت مديره
 • تحصيلات مرتبط مهندسان امتيازآور
 • سوابق بيمه مهندسان امتيازآور
 • سوابق بيمه كاركنان
 • درآمد مشمول ماليات
 • ميزان رضايت مشتري
 • نوع فعاليت شركت
 • وسعت فعاليت
 • راندمان مالي
 • ارائه اظهارنامه مالياتي سه سال قبل
 • مدارك علمي بالاتر مديرعامل (كارشناسي يا بالاتر)
 • مرتبط بودن مدرك مدير عامل
 • تمام وقت بودن فعاليت مدير عامل

دليل اخذ رتبه انفورماتيك

موضوعي كه اخذ رتبه انفورماتيك را ايجاب ميكند، لزوم حضور مستمر شركتها در مناقصات دولتي و خصوصي و اخذ گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري است. چنانچه شركتي فاقد رتبه انفورماتيك و ايزو باشد، مجوز ورود به مناقصات را ندارد.

معيار رتبه‌بندي انفورماتيك

معيار رتبهبندي انفورماتيك

معيارهايي كه مؤثر بر اخذ رتبه انفورماتيك هستند، به شرح زيرند:

 • نيروي انساني
 • درآمد
 • رضايت مشتري

ارزيابي كاركنان شركت به لحاظ سوابق بيمه، ميزان تحصيلات، مرتبط بودن تحصيلات و عواملي از اين دست، از مهمترين معيارهاي ارزيابي براي اخذ رتبه انفورماتيك محسوب ميشوند.

پس از معيار نيروي انساني، ميزان درآمد خالص شركت، اظهارنامههاي مالياتي(ماليات بر درآمد) و رسيدهاي پرداختهاي مالياتي دومين معيار ارزيابي براي اخذ رتبه انفورماتيك هستند.

كم بودن ضريب رضايت مشتري به نحو بسيار شديدي بر اخذ رتبه انفورماتيك تأثير منفي بر جاي ميگذارد به حدي كه اگر مثلاً از معيار نيروي انساني رتبه ۷۰ و از معيار درآمد رتبه ۳۰ را كسب كرده باشيد ولي ميزان رضايت مشتري از شركت در سطح پاييني باشد، موفق به اخذ رتبه انفورماتيك نخواهيد شد. ولي به طور كلي نيروي انساني داراي بيشترين سهم در دريافت رتبه بالاتر است.

شرايط لازم اخذ رتبه انفورماتيك

هر شركت انفورماتيك به منظور اخذ رتبه انفورماتيك لازم است يك نفر را به عنوان كارشناس IT، با سابقه تحصيلات مرتبط و سابقه بيمه معرفي نمايد. همچنين دو كارشناس معرفي نمايد كه يكي از آنها مدير عامل باشد (يك كارشناس امتيازآور براي دريافت رتبه كافي است). حداقل تحصيلات مديرعامل ديپلم با سابقه بيمه مفيد است. چنانچه مدرك مديرعامل فوق ديپلم رشتهاي غيرمرتبط باشد، ناگزير از دريافت گواهينامهاي مبني بر گذراندن دورههاي كامپيوتر است.

بنابراين لازم است مدير عامل داراي مدرك كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم در يكي از رشتههاي علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار، نرم افزار در کلیه گرایشها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار باشد. سايراقدامات جهت اخذ رتبه انفورماتيك به شرح زيرند:

 • فعاليت شركت متقاضي دريافت رتبه انفورماتيك در حوزه انفورماتيك باشد و اين امر در اساسنامه شركت به طور شفاف قيد شدهباشد.
 • هزينههاي اظهارنامه مالياتي سال گذشته خود را پرداخت كرده باشد.
 • حداقل دو كارشناس حرفهاي در آن شركت مشغول به كار باشند.
 • مدير عامل داراي مدرك كارشناسي يا بالاتر در زمينه  مهندسي كامپيوتر يا مهندسي عمران باشد.
 • مدير عامل تمام وقت در شركت حضور داشته باشد.

  مراحل اخذ رتبه انفورماتيك

براياخذ رتبه انفورماتيك اقدامات زير لازم هستند:

 • ورود به سامانه ساجات به آدرس https://sajat.mporg.ir/Profiling/Login، ثبتنام و دريافت كد رهگيري
 • تشكيل پرونده و بارگذاري و ارسال مدارك خواسته شده
 • انجام پيگيريهاي لازم، تكميل و برطرف نمودن نواقص احتمالي پروفايل شخصي

مدارك لازم جهت اخذ رتبه انفورماتيك

مدارك لازم جهت اخذ رتبه انفورماتيك

مدارك زير جهت اخذ رتبه انفورماتيك ضروري هستند:

 • آدرس دقيق و كد پستي شركت
 • اعلام قوانين رعايتشده در سربرگ شركت كه اعضاي هيأت مديره و سهامداران آن را امضاء كردهباشند
 • آگهي در روزنامه رسمي در مورد تأسيس شركت و آخرين تغييرات
 • اظهارنامه مالياتي (ماليات بر درآمد) سه سال اخير شركت و رسيدهاي آن
 • بيمه تمامي اعضاي هيأت مديره
 • درخواست كتبي
 • دفتر اداري با موقعيت تجاري
 • عكس پرسنلي اعضاي هيأت مديره
 • كپي شناسنامه و كارت ملي
 • كپي اساس نامه شركت
 • ليست بيمه و پرداختي حقوق
 • مفاصاحساب بيمه
 • مدارك مهندسان امتيازآور