یکی از مخاطبان پرسیده است که وقوع جرم در حالت مستی چه مجازاتی دارد؟

پاسخ ما: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است (مستی تَعَمُدی) و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

راه‌های اثبات مستی چگونه است؟

مهم‌ترین آن اقرار است.  اگر مصرف کننده، دو بار به شرب خمر اقرار نماید حد بر او جاری می‌شود. البته مطابق قانون اقرار کننده باید در زمان اقرار، بالغ، قاصد و مختار باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.

اما شهادت چگونه است؟ با شهادت ۲ مرد حد شرب خمر ثابت می شود، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایطی باشد که عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان (مسلمان باشد)، طهارت مولد (حلال زاده)، عادل، انتفاع شخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی نباشد، عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.