تصمیم افزایش سرمایه شرکت ها از روش های متعددی عملی می شود که در این بند به پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه که از طریق حق تقدم صورت میگیرد، می پردازیم.

در وضعیتی که تمامی سهامداران شخصیت حقوقی در مجمع حضور داشته باشند، افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.
در صورتی که برخی از سهامداران در مجمع باشند، یعنی افزایش سرمایه با حضور اکثریت باشد، باید تصمیم مذکور به مجمع دیگری تفویض گردد.

به عبارتی دیگر تصمیم افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره تفویض می شود.
پس از آن در جلسه هیئت مدیره، افزایش سرمایه با حضور کلیه اعضاء صورت خواهد گرفت.

تصمیمات مربوطه در افزایش سرمایه به حالت فوق الذکر، در صورت لزوم باید در دو نوبت در روزنامه کثیر الانتشار شرکت منتشر گردد.
اگر در آگهی دعوت نوبت اول، حدنصاب رعایت نشود باید آگهی دیگری نیز منتشر شود و در عین حال نتیجه آگهی اول نیز در آن درج شود.